A- A A+

Informacja dla Rodziców w sprawie zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych

przedszkole

 

 

WYNIKI REKRUTACJI

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ARKADEGO FIEDLERA W POLKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WYKAZ DZIECI PRZYJETYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. A. FIEDLERA W POLKOWICACH

 

WYKAZ  JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH PROWADZĄCYCH NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach 16 - 20 kwietnia 2020 r. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego przez następujące jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice:  

Nazwa jednostki,
adres,
numer telefonu

Miejsce lokalizacji oddziału przedszkolnego
lub punktu przedszkolnego,
do którego prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca

Liczba wolnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej

Strona internetowa jednostki

Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko”
ul. 11 Lutego 18
59-101 Polkowice
tel. 76 749 73 73

Oddział przedszkolny
w Trzebczu
(5-godzinny)

5

www.pm2.polkowice.pl

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Skrzetuskiego 37
59-101 Polkowice
tel. 76 749 88 60

Oddział przedszkolny
(10-godzinny)

1

www.pm3.polkowice.pl

Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Kolejowa 14
59-100 Polkowice
tel. 76 845 12 55

2 oddziały przedszkolne
w Tarnówku

(5-godzinne)

14

www.pm5.polkowice.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. Makuszyńskiego
ul. Dąbrowskiego 1 A
59-100 Polkowice

tel. 76 845 14 14

Oddział przedszkolny
(10-godzinny)

2

www.sp2.polkowice.pl

Oddział przedszkolny
(5-godzinny)

6

Punkt Przedszkolny „Motylki”

(5-godzinny)

14

Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Fiedlera 
ul. K. B. Kominka 1
59-100 Polkowice

tel. 76 845 16 42

Oddział przedszkolny
(5-godzinny)

7

www.sp3.polkowice.pl

Oddział przedszkolny
(10-godzinny)

2

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi
im. Twórców Polskiej Miedzi  
Jędrzychów 24 A

59-101 Polkowice
tel. 76 845 98 52

Oddział przedszkolny
w Jędrzychowie
(5-godzinny)

5

www.jedrzychow.pl

Punkt przedszkolny
„Niezapominajki”
w Jędrzychowie
(5-godzinny)

8

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach informuje, że

w roku szkolnym 2020/2021

zostaną utworzone trzy oddziały przedszkolne

dwa oddziały będą pracowały metodą tradycyjną

trzeci oddział będzie pracował metodą Marii Montessori

Rekrutacja do w/w oddziałów prowadzona będzie od 21 lutego do 12 marca 2020 r. dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kardynała Bolesława Kominka 1 do 12 marca 2020 r.

Wprowadzam zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach.

Szczegółowe zasady rekrutacji:

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
 2. Rekrutacja oparta jest o jednolite kryteria naboru w całej gminie Polkowice.
 3. Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej. Rodzice wypełniają Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy publiczne przedszkola/punkty przedszkolne/oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.
 5. Do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Polkowice.
 6. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Polkowice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postepowaniu uzupełniającym, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami
 7. Kryteria naboru:
 1. Określa się kryteria rekrutacji dla kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

40 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata

40 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

40 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

40 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

40 pkt

6.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

40 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

40 pkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

280 pkt

Kryteria samorządowe

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Dziecko, którego rodzic samotnie wychowujący lub oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują  wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej uczą się w systemie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą –  z udokumentowanym zatrudnieniem

 

 

30

Dokumenty poświadczające zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów / zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

2.

Dziecko, którego jeden z dwojga rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie stacjonarnym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - z udokumentowanym zatrudnieniem

20

Dokumenty poświadczające zatrudnienie: zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia zaświadczenie o wpisiew Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów / zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników

3.

Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych                w Urzędzie Skarbowym                              w Polkowicach

10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  w Polkowicach

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub uczęszczało do tego samego przedszkola lub do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

7

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

5.

Zadeklarowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko   o korzystaniu przez niego z pełnej oferty, tj. bezpłatnego nauczania, opieki i wychowania i posiłków  (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie

4

Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 8 godzin dziennie

6.

Dziecko z rodziny korzystającej z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

3

Oświadczenie o korzystaniu rodziny z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, objęciem nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

74

 
 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce oddziału przedszkolnego na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej
  do najmniej preferowanej).
 1. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone dokumenty.
 1. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 1. Wniosek o przyjęcie oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora szkoły.

 Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się wg następującego harmonogramu:

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym    

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego  - załącznik nr 8

od 14 lutego

do 20 lutego 2020 r.

do godz. 1500

 

2.

Złożenie wniosku i dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – załącznik nr 1

od 21 lutego

do 12 marca 2020 r.

do godz. 1500

od 16 kwietnia 2020 r.

do 20 kwietnia 2020 r.

 do godz.1500

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 2, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150                     ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

od 13 marca 2020 r.

do 19 marca 2020 r.

do godz. 1500

od 21 kwietnia 2020 r.

do 23 kwietnia 2020 r.

do godz. 1500

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

20 marca
2020 r. 

do godz. 1300

24 kwietnia
2020 r.             
do godz. 1300

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki w postaci pisemnego oświadczenia

od 23 marca 2020 r.

do 25 marca 2020 r.

do godz. 1500

od 27 kwietnia 2020 r.

do 29 kwietnia 2020 r.

do godz. 1500

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub liczby wolnych miejsc.

27 marca
2020 r.

do godz. 1500

30 kwietnia 2020 r.

do godz. 1500