A- A A+

KONKURS ,,DRUGIE ŻYCIE PLASTIKOWEJ BUTELKI”

Konkurs, organizowany przez Klub Uczniowski ,,Sezam”, jest skierowany  do uczniów klas 6, 7, 8 oraz klas 3 gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3.

Czas trwania konkursu – od 11 marca do 5 kwietnia 2019 roku.

Zasady: Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy,  dotyczącej ciekawego wykorzystania plastikowej butelki. Prace mogą być wykonane wyłącznie indywidualnie. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.  Podstawowym materiałem powinna być  plastikowa butelka. Dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów, wyłącznie jako elementu dodatkowego. Pracę konkursowe (opisane imieniem, nazwiskiem i klasą, do której chodzi autor/ka) należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00
w Klubie Uczniowskim ,,Sezam”.

Oceniając prace, komisja konkursowa będzie brała  pod uwagę:

- oryginalność,

- kreatywność,

- estetykę,

- jakość i technikę wykonania pracy.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace (I, II , III miejsce). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagród, jeżeli poziom prac będzie niski lub nie będą spełniały kryteriów oceny.