A- A A+

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 2020

egzamin

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty.

Informacje o egazminie ósmoklasisty 2020

 

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH
I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH

Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających są wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Komunikat o dostosowaniach

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE NA EGZAMINIE

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
  2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Komunikat o przyborach

OGÓLNE INFORMACJE

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 19 czerwca 2020 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 26 czerwca 2020 r.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie CKE www.cke.gov.pl w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty.